Deklaracja dostępności Portalu eWoP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Portalu eWoP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu eWoP ARiMR.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-30

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy technicznej i/lub chcą zgłosić problemy dotyczące dostępności strony internetowej prosimy o kontakt pod adres e-mail: dostepnosc_cyfrowa@arimr.gov.pl. Tą drogą można składać także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności cyfrowej - Artur Kapuściński. Kontaktować można się także telefonicznie, poprzez bezpłatną infolinię, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 19.00 oraz w soboty w godz. 10.00 – 16.00, pod numerami telefonów 800 38 00 84 i 22 595 06 11. W przypadku kontaktu osoby z niepełnosprawnościami na powyższy numer należy zaznaczyć, że problematyka rozmowy dotyczy dostępności cyfrowej. Zgłoszenia związane z awariami lub błędnym działaniem aplikacji eWoP należy zgłaszać na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl lub pod numer telefonu 22-595-02-50.

Każdy ma prawo:

  • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. ARIMR zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, ARiMR niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, ARiMR może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy ARiMR odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. .

Deklaracja dostępności architektonicznej Centrali ARiMR

Budynek Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa,
budynek Vienna kompleksu biurowo-usługowego Poleczki Park

W budynku mieszczą się biura:

Prezesa i Zastępców Prezesa ARiMR

Biura Prezesa, Biura Prasowego, Departamentu Administracyjno-Gospodarczego, Departamentu Analiz i Sprawozdawczości, Departamentu Audytu Wewnętrznego, Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych, Departamentu Bezpieczeństwa, Departamentu Działań Inwestycyjnych, Departamentu Działań Premiowych, Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt, Departamentu Finansowego, Departamentu Grup i Organizacji Producentów, Departamentu Informatyki, Departamentu Kontroli Wewnętrznej, Departamentu Księgowości, Departamentu Płatności Bezpośrednich, Departamentu Pomocy Technicznej, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych, Departamentu Rynków Rolnych, Departamentu Wsparcia Krajowego, Departamentu Wsparcia Rybactwa, Departamentu Zarządzania Należnościami, Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Biura ARiMR mieszczą się na piętrach: 0A, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Osmańskiej, Poleczki, Hołubcowej, Tyrolskiej.

Przejście dla pieszych przy ul. Poleczki posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody, szlabany.

Przejście dla pieszych przy ul. Osmańskiej posiada sygnalizację świetlną. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody.

Przejścia dla pieszych przy ul. Hołubcowej i Tyrolskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody lub stopnie.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z dwóch linii shuttle bus, prywatnej stacji rowerowej Veturilo oraz 4 linii komunikacji miejskiej.

Warszawski Transport Publiczny

Shuttle Bus – Poleczki Park

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym Poleczki Park przy ulicy Tyrolskiej (wjazd przez szlaban po pobraniu biletu – postój 1h gratis).

Dla usprawnienia komunikacji wewnętrznej pozostałe miejsca parkingowe Poleczki Park wzdłuż ul. Tyrolskiej zostały podzielone na strefy i oznaczone dla gości, motocyklistów, kurierów oraz taksówek.

Wejścia do budynku

Wejście od ul. Poleczki

Wejście od ul. Poleczki

Wejście od ul. Tyrolskiej

Wejście od ul. Tyrolskiej

Wejścia do budynku są na poziomie chodnika: jedno wejście od strony ul. Poleczki, jedno wejście od strony ul. Tyrolskiej. Bezpośrednio obok drzwi obrotowych od strony ul. Poleczki, jak również ul. Tyrolskiej znajdują się automatyczne drzwi wejściowe jednoskrzydłowe uruchamiane przyciskiem na słupku dla osób poruszających na wózku.

Pozostałe wejścia do budynku posiadają drzwi z kontrolą dostępu i korzystanie z nich jest możliwe jedynie przez pracowników budynku.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w holu głównym budynku przez pracowników recepcji budynku Vienna oraz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na powierzchni ARiMR, zlokalizowanej na parterze budynku w części A (biuro podawcze, pomieszczenia do spotkań z beneficjentami, sale konferencyjne).
W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest wyznaczony asystent dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, dostęp możliwy po zwolnieniu bramki kontroli dostępu przez ochronę budynku – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

Sale konferencyjne

W budynku na parterze znajdują się trzy sale konferencyjne do spotkań z interesantami i gośćmi ARiMR zaproszonymi na spotkanie – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez hol główny lub bezpośrednio z sal konferencyjnych.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

Budynek Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,
budynek Amsterdam kompleksu biurowo-usługowego Poleczki Park.

W budynku mieszczą się biura:

Biura Projektów i Procesów, Departamentu Działań Delegowanych i Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych.
Biura ARiMR mieszczą się na piętrze 1.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów w zakresie merytorycznym komórek organizacyjnych zlokalizowanych z budynku Amsterdam przy ul. Poleczki 35 odbywa się w budynku Vienna przy ul. Poleczki 33.
Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Vienna przy ul. Poleczki 33 dostępne powyżej.